Work & Travel Program

โครงการทำงาน และท่องเที่ยว

เพื่อแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา

Read More

โครงการทำงาน และท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ทุกคนรู้จักกันในนาม Work & Travel Program เป็นโครงการแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม ภายใต้การดูแลและควบคุมโดย U.S. Department of State (DOS) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ได้มีโอกาสเข้ามาใช้ชีวิต ทำงาน ท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวอเมริกันในระหว่างปิดภาคการศึกษา เป็นระยะเวลา 3-4 เดือน โดยหลังจากที่จบโครงการแล้ว นักศึกษายังสามารถอยู่ต่อเพื่อท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีกเป็นเวลา 30 วัน

Work & Travel

ความลับสู่ความสำเร็จในชีวิต

คือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสที่จะเกิดขึ้น

นอกจากประสบการณ์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน และได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งรับรายได้จากการทำงาน รวมไปถึงการได้เพื่อนร่วมงานจากประเทศต่างๆ และได้เรียนรู้ทักษะการทำงานในวัฒนธรรมที่แตกต่าง เรียนรู้ที่จะปรับตัวและพึ่งพาตนเอง รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย

“ท่องเที่ยว และมีรายได้อย่างถูกกฎหมาย

ในประเทศสหรัฐอเมริกา”

ช่วงเวลา

ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

Spring Work & Travel Program

 • เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาที่ปิดภาคเรียนในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม

Summer Work & Travel Program
 • เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาที่ปิดภาคเรียนในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน

ด้วยประสบการณ์จากการทำงาน

กับชาวอเมริกันมากกว่า 20 ปี

 • ประสบการณ์ในการดูแล และช่วยเหลือนักเรียนของเราในต่างประเทศ
 • พร้อมช่วยเหลือ และดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนจบโครงการ
 • เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาไทย ได้เดินทางไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
 • ผู้สมัครสามารถเลือกงานได้ตรงกับความต้องการของตนเอง พร้อมรับรายได้ที่เหมาะสม
 • ผู้สมัครจะได้สัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง
 • โครงการจะจัดจองตั๋วเครื่องบินกับสายการบินโดยตรง ซึ่งค่าใช้จ่ายจะเป็นราคาตั๋วนักเรียน

Spring

Auntie Ann's

Auntie Ann's

Big Top Arcade

Cruze Farm Ice Cream

Island Services

Island Trading Post

Krystal

River Terrace Resort

Rockin ’ Raceway

SkyFly Soar America

Sunliner Diner

Sunliner Diner

Taco Bell

Taco Bell

TGI Friday’s

Westgate Smoky Mountain

Westgate Smoky Mountain

Westgate Smoky Mountain

Westgate Smoky Mountain

Westgate Smoky Mountain

Wild Bear Inn

Summer

Full

FULL

Café Sabor

Café Sabor

Mason Lake Resort

Mason Lake Resort

Best Western Plus

Best Western Plus

Margaritaville Restaurant

Margaritaville Restaurant

Margaritaville Restaurant

FULL

Deadwood Miners

Super 8 Motel

Café Sabor

Century Country Club

Century Country Club

Century Country Club

Krystal

Margaritaville Island Inn

Margaritaville Resort

Margaritaville Resort

Margaritaville Restaurant

Margaritaville Restaurant

Margaritaville Restaurant

Margaritaville Restaurant

Margaritaville Restaurant

Margaritaville Restaurant

Margaritaville Restaurant

MELLOW MUSHROOM

MELLOW MUSHROOM

MELLOW MUSHROOM

MELLOW MUSHROOM

River Terrace

River Terrace

River Terrace

Ruby Sunshine

Ruby Sunshine

Ruby Sunshine

Ruby Sunshine

ruby sunshine

sky fly

Sunliner Diner

Sunliner Diner

Sunliner Diner

Sunliner Diner

PARK VISTA

PARK VISTA

PARK VISTA

Wild Bear Inn

Wild Bear Inn

Wild Bear Tavern

Wild Bear Tavern

DAIQUIRI SHACK

DAIQUIRI SHACK

Island Services

SMOW

STARBUCKS

คุณสมบัติ

 • มีสถานภาพเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโททุกชั้นปี และเข้าเรียนเต็มเวลาในชั้นเรียน
 • อายุระหว่าง 18 – 26 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี และต้องการมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ
 • สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างได้

รายละเอียดค่าธรรมเนียมโครงการ

ค่าธรรมเนียมโครงการ รวมถึง
 • ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
 • ค่าดำเนินการขององค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรงเพื่อคัดเลือกตำแหน่งงาน
 • ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ
 • การจัดประชุมปฐมนิเทศและส่งมอบเอกสารสำคัญก่อนออกเดินทาง
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
ค่าธรรมเนียมโครงการฯ ไม่ได้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบิน อาทิ วันเดินทางและสนามบินปลายทาง
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า J1
 • ค่าธรรมเนียม SEVIS Fee
 • ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ อันเนื่องมากจากตัวผู้สมัครเอง

ขั้นตอนการสมัคร

รายละเอียดการสมัคร : มีสถานภาพเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโททุกชั้นปี และเข้าเรียนเต็มเวลาในชั้นเรียน (อายุระหว่าง 18-26 ปี)

 • นักศึกษาตรวจสอบว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าร่วมโครงการ
 • กรอกแบบฟอร์มการสมัคร เพื่อสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ
 • นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ระดับภาษาอังกฤษของทางโครงการฯ เจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเริ่มต้น (4,900 บาท) พร้อมแจ้งรายละเอียดเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯทั้งหมด
 • เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อไป เพื่อนัดหมายการสอบสัมภาษณ์กับทางนักศึกษา
 • เมื่อนักศึกษาผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่โครงการฯจะส่งอีเมลแจ้งผลสอบภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันสอบ
 • นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมโครงการยอดชำระที่ 1 และรับชุดเอกสารใบสมัคร (Student Application)
 • นักศึกษาส่งชุดเอกสารใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และส่งพร้อมเอกสารประกอบตามที่ทางโครงการฯให้รายละเอียดไปพร้อมชุดใบสมัคร
 • นักศึกษาทำการเลือกงานตามระดับภาษาอังกฤษที่สอบผ่าน และตามความสนใจ
 • ทางโครงการฯจะส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมกับผลสอบทั้งข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไปยังสำนักงานโครงการฯในประเทศอเมริกา
 • ทางโครงการฯจะแจ้งงานและนายจ้างที่นักศึกษาได้รับคัดเลือก และส่งกำหนดนัดหมายที่นักศึกษาต้องโทรศัพท์ เพื่อสัมภาษณ์งานโดยตรงกับนายจ้างผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Skype
 • เมื่อนายจ้างตัดสินใจและตกลงรับนักศึกษาเข้าทำงาน นักศึกษาจะได้รับ เอกสาร Job Offer (ซึ่งเป็นหลักฐานที่จะใช้ยื่นขอคำร้องขอวีซ่า และเป็นการยืนยันว่านักศึกษาได้รับข้อตกลงการเข้าทำงานจากนายจ้างผู้นั้นที่ทำการสัมภาษณ์ไป) และ นักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมโครงการยอดชำระที่ 2 (ยอดชำระสุดท้าย) 
 • ทางโครงการฯ จะส่งข้อมูลให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าและเตรียมตัวสัมภาษณ์วีซ่า ณ สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย
 • ทางโครงการฯจะดำเนินการจัดจองตั๋วเครื่องบิน หรือ ให้ข้อมูลเส้นทางการบินและวันเดินทางเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปจัดจองและซื้อตั๋วเครื่องบินได้เอง
 • ทางโครงการฯจัดประชุมปฐมนิเทศเพื่อให้ข้อมูลสำคัญก่อนการเดินทางทั้งหมด
 • นักศึกษาออกเดินทาง เพื่อไปเข้าร่วมโครงการฯ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เพิ่มเพื่อน

Work

Travel