Work & Travel Program

โครงการทำงาน และท่องเที่ยว

เพื่อแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา

Read More

โครงการทำงาน และท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ทุกคนรู้จักกันในนาม Work & Travel Program เป็นโครงการแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม ภายใต้การดูแลและควบคุมโดย U.S. Department of State (DOS) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ได้มีโอกาสเข้ามาใช้ชีวิต ทำงาน ท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวอเมริกันในระหว่างปิดภาคการศึกษา เป็นระยะเวลา 3-4 เดือน โดยหลังจากที่จบโครงการแล้ว นักศึกษายังสามารถอยู่ต่อเพื่อท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีกเป็นเวลา 30 วัน

Work & Travel

ความลับสู่ความสำเร็จในชีวิต

คือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสที่จะเกิดขึ้น

นอกจากประสบการณ์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน และได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งรับรายได้จากการทำงาน รวมไปถึงการได้เพื่อนร่วมงานจากประเทศต่างๆ และได้เรียนรู้ทักษะการทำงานในวัฒนธรรมที่แตกต่าง เรียนรู้ที่จะปรับตัวและพึ่งพาตนเอง รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย

“ท่องเที่ยว และมีรายได้อย่างถูกกฎหมาย

ในประเทศสหรัฐอเมริกา”

ช่วงเวลา

ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

 • Spring Work & Travel เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาที่ปิดภาคเรียนในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม
 • Summer Work & Travel เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาที่ปิดภาคเรียนในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน

ด้วยประสบการณ์จากการทำงาน

กับชาวอเมริกันมากกว่า 20 ปี

 • ประสบการณ์ในการดูแล และช่วยเหลือนักเรียนของเราในต่างประเทศ
 • พร้อมช่วยเหลือ และดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนจบโครงการ
 • เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาไทย ได้เดินทางไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
 • ผู้สมัครสามารถเลือกงานได้ตรงกับความต้องการของตนเอง พร้อมรับรายได้ที่เหมาะสม
 • ผู้สมัครจะได้สัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง
 • โครงการจะจัดจองตั๋วเครื่องบินกับสายการบินโดยตรง ซึ่งค่าใช้จ่ายจะเป็นราคาตั๋วนักเรียน

WORK

iStudy CAMP #16

iStudy CAMP #17

iStudy CAMP #18

iStudy CAMP #16

iStudy CAMP #17

iStudy CAMP #18

iStudy CAMP #16

iStudy CAMP #17

iStudy CAMP #18

คุณสมบัติ

 • มีสถานภาพเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโททุกชั้นปี และเข้าเรียนเต็มเวลาในชั้นเรียน
 • อายุระหว่าง 19 – 26 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี และต้องการมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ
 • สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างได้

รายละเอียดค่าธรรมเนียมโครงการ

ค่าธรรมเนียมโครงการ

รายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมโครงการ

ขั้นตอนการสมัคร

รายละเอียดการสมัคร : มีสถานภาพเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโททุกชั้นปี และเข้าเรียนเต็มเวลาในชั้นเรียน (อายุระหว่าง 19-26 ปี)

 • สมัครเข้าร่วมโครงการ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
 • ตรวจสอบคุณสมบัติว่าผ่านเกณฑ์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือไม่
 • สัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อทราบทักษะการสื่อสารของผู้สมัคร
 • ชำระค่าธรรมเนียมโครงการงวดที่ 1 และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเอกสารใบสมัคร
 • ผู้สมัครทำการเลือกงานตามระดับภาษา และความสนใจ
 • สัมภาษณ์งานกับนายจ้างผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Skype
 • ได้รับ Job Offer และชำระเงินค่าธรรมเนียมโครงการงวดที่ 2
 • จัดเตรียมเอกสาร และเตรียมตัวสัมภาษณ์วีซ่า ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
 • จัดจองตั๋วเครื่องบิน
 • ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

Work

Travel