Short term High School Program

หลักสูตรมัธยมศึกษาระยะสั้นเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในประเทศแคนาดาและประเทศอังกฤษ

หลักสูตรมัธยมศึกษาระยะสั้นเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

โอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนที่สนใจการเรียนรู้เชิงวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระยะสั้น พร้อมทั้งการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนในโรงเรียนไฮสคูล พร้อมทั้งได้เรียนร่วมกับนักเรียนชาวอังกฤษ หรือนักเรียนชาวแคเนเดี้ยน ตามแต่ประเทศที่นักเรียนเลือกไป (ในลักษณะบัดดี้โปรแกรม) ทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ ของประเทศนั้น ๆ โดยการใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติ ได้รับการดูแล และทำกิจกรรมต่าง ๆ และศึกษาความเป็นอยู่ พร้อมทั้งได้พัฒนาภาษาจากการใช้ชีวิตประจำ อีกทั้งได้ทัศนศึกษาในสถานที่ต่าง ๆ สำคัญ ๆ ของประเทศนั้น ๆ ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงาม และสถาปัตยกรรมของประเทศ ซึ่งทางโครงการได้รวบรวมอยู่ในโปรแกรมนี้

อยู่ที่ไหนก็ได้ประสบการณ์และความอบอุ่น

นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์แฟมิลีที่สมัครใจรับดูแลนักเรียนท่ามกลางชุมชนที่อบอุ่นและปลอดภัย

“โฮสต์แฟมิลี สมัครใจดูแลนักเรียน

โดยไม่รับค่าใช้จ่ายใดๆ”

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน

โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3-6 (อายุ 15 ปีเต็ม และต้องไม่เกิน 18 ปีเต็ม ก่อนวันเดินทาง) มีผลการเรียนในเกณฑ์มาตรฐาน

เปิดโอกาส … สัมผัสกับประสบการณ์ระยะสั้น

นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนในโรงเรียนไฮสคูล พร้อมทั้งได้เรียนร่วมกับนักเรียนชาวอังกฤษ หรือนักเรียนชาวแคเนเดี้ยน ตามแต่ประเทศที่นักเรียนเลือกไป (ในลักษณะบัดดี้โปรแกรม)

ค่าธรรมเนียมโครงการ
ค่าธรรมเนียมโครงการ รวมถึง
  • ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป – กลับ

  • ค่าเล่าเรียน

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และการดำเนินการยื่นขอวีซ่า

  • ค่าธรรมเนียมที่พักอาศัยในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family)

  • ค่าธรรมเนียมการทัศนศึกษา ณ สถานที่ท่องเที่ยวตามตารางกิจกรรม

  • ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุระหว่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมโครงการฯ ไม่ได้รวม
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนเอง (หากนักเรียนใช้สิ่งของ หรือทานอาหารต่างจากที่โฮสจัดเตรียมให้)
ขั้นตอนในการสมัคร
รายละเอียด
นักเรียนสามารถสมัครได้ตั้งแต่ชั้น ม.3 – ม.6 หากสนใจสามารถแสดงความจำนง โดยสแกนคิวอาร์โค้ด
หรือ คลิกที่นี่ เพื่อขอรับเอกสารข้อมูลในปีการศึกษานั้นได้

© 2010 iStudy Education Co., Ltd.
7 Fortune Town Tower, Education Zone (Room X03-11), Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400